Meie kool

Viljandi Kaare Kooli põhitegevuse eesmärgiks on:
• pakkuda kvaliteetset ja konkurentsivõimelist õpet, arvestades iga õpilase individuaalseid võimeid ja eripära;
• valmistada õpilasi ette iseseisva eluga paremaks toimetulekuks;
• arendada õpilaste võimeid huvitegevuste kaudu;
• valmistada õpilased ette õpingute jätkamiseks ning tööturule sisenemiseks.

Õppimisvõimalused koolis:

Meie koolis õpivad Viljandi linna ja Viljandi maakonna hariduslike erivajadustega õpilased.
Viljandi Kaare Kool on Viljandi linnas tegutsev põhikool, kus õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud õppekava, toimetuleku riikliku õppekava ja riikliku õppekava alusel .
Alates 2011/2012 õppeaastast töötab koolis väikeklass, kus õpivad autismispektri häiretega õpilased.
2013/2014 avati meil ka väikeklassid aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilastele.

Lisaks põhiainetele saab meie koolis õppida järgnevaid valikaineid:
– kõnearendus
– joonestamine
– karjääriõpe
– arvutiõpetus
– majanduse algõpe

Tugiteenused:

Koolis töötavad laste paremaks abistamiseks ja nõustamiseks logopeed, sotsiaalpedagoog ja psühholoog (psühholoogi nõustamist pakub Viljandimaa Rajaleidja).
Koolis tegutseb õpituba algklassi õpilastele.

Huvitegevus:

Tundide väliselt on õpilastel võimalik vaba aega sisustada järgmistes huvialaringides:
– näitering
– spordiring
– muusikaring
– ujumisring

Väljakujunenud traditsioonid:

Viljandi Kaare Koolil on tihe koostöö TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga ning Soome Vabariigi Luovi Ametikooliga.
Viljandi Kaare Kooli õpilased osalevad aktiivselt Eesti Eriolümpia üritustel.
Igal aastal toimub õpioskuste olümpiaad.

Kuidas tegutseda…

Abi-, toimetuleku- ja väikeklassidesse võtame õpilasi maakonna nõustamiskomisjoni suunamise ja lapsevanema avalduse alusel. Abi-ja toimetulekuklasside õpilastel on suurendatud praktiliste õppeainete osakaalu.
Alates 2005. aastast on vastavalt Haridusministri määrusele võimalik õpilastel jääda peale 9. klassi lõpetamist lisa aastale. Abikooli lõpetanud õpilastel on võimalik jääda vanemate soovil pikendatud õppele üheks aastaks, toimetulekuõppe läbinutel kaheks aastaks.

Kooli vastuvõtmisel on vaja esitada järgmised dokumendid:

1. Nõustamiskomisjoni otsus;
2. Lapsevanema avaldus;
3. Väljavõte õpilasraamatust;
4. Iseloomustus;
5. Klassitunnistus;
6. Vaatluskaart;
7. Tervise kaart;
8. Isikut tõendava dokumendi koopia;
9. Õpilaspileti pilt.