Tugipersonali töö ülesanded ja eesmärgid

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on õpilaste sotsiaalse tegevusvõime ja toimetuleku toetamine.

Peamised tööülesanded:

 • kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega tegelemine;
 • koolikohustuse eiramise, kiusamise, vägivallajuhtumite ning suhtekonfliktide lahendamine;
 • sotsiaalsete oskuste õpetamine;
 • koostöö lapsevanemate, psühholoogi, logopeedi, klassijuhatajate, aineõpetajate ning kooli juhtkonnaga laste abistamisel ja suunamisel;
 • koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Eripedagoogi töö eesmärgiks koolis on hariduslike erivajadustega õpilaste  arengutaseme väljaselgitamine ja nende  õpilaste õppe ning arengu toetamine.

Koolis töötava eripedagoogi tööülesanneteks on:

 • eripedagoogilist abi vajavate õpilaste väljaselgitamine koostöös kooli tugisüsteemi spetsialistide ja õpetajatega;
 • aineõpetajatele ja lapsevanematele tagasiside andmine õpilase arengu kohta ning vajadusel õpilaste, lapsevanemate ja kolleegide nõustamine koolis;
 • vähemalt kord õppeaastas õpilasele rakendatud tugimeetme tulemuslikkuse hindamine (tulemuste dokumenteerimine õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil), muudatusettepanekute tegemine, vajadusel täiendavate uuringute või nõustamise soovitamine kooliväliste spetsialistide juures;
 • Õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses.

Õpiabi eesmärk on toetada õpilase arengut võimaldamaks tal saavutada põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.

Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:
1) kinnistatakse ainealaseid teadmisi; 
2) arendatakse kognitiivseid oskusi;
3) kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

Koolipsühholoogi töö eesmärk on laste, lastevanemate, õpetajate ja vajadusel kooli juhtkonna nõustamine, toetamine ja abistamine.

Psühholoogi tööülesanneteks on:

 • õpilaste esialgne hindamine õpiraskuste põhjuste välja selgitamiseks  –  testimine, intervjueerimine ja vaatlemine;
 • erivajaduste väljaselgitamine;
 • vajalike meetmete ja lahenduste väljatöötamine koostöös teiste spetsialistidega;
 • õpilase toetamine vaimse tervise probleemide puhul;
 • õpilaste toetamine erinevate murede ja suhteprobleemide korral;
 • koolikiusamise ohvrite ja kiusajate nõustamine:
 • õpilaste toetamine valikute ja otsuste tegemisel (kooli- ja kutsevalik).