Koolist

Viljandi Kaare Kooli põhitegevuse eesmärgiks on:

• pakkuda kvaliteetset ja konkurentsivõimelist õpet, arvestades iga õpilase individuaalseid võimeid ja eripära;
• valmistada õpilasi ette iseseisva eluga paremaks toimetulekuks;
• arendada õpilaste võimeid huvitegevuste kaudu;
• valmistada õpilased ette õpingute jätkamiseks ning tööturule sisenemiseks.

Õppimisvõimalused koolis:

Meie koolis õpivad Viljandi linna ja Viljandi maakonna hariduslike erivajadustega õpilased.
Viljandi Kaare Kool on Viljandi linnas tegutsev põhikool, kus õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud õppekava, toimetuleku riikliku õppekava ja riikliku õppekava alusel .
Alates 2011/2012 õppeaastast töötab koolis väikeklass, kus õpivad autismispektri häiretega õpilased.
2013/2014 avati meil ka väikeklassid aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilastele.

Lisaks põhiainetele saab meie koolis õppida järgnevaid valikaineid:

– kõnearendus
– joonestamine
– karjääriõpe
– arvutiõpetus
-terviseõpetus
-praktilised tegevused (toimetuleku õppe õpilastele)

Tugiteenused:

Koolis töötavad laste paremaks abistamiseks ja nõustamiseks eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja psühholoog (koostöö Viljandi Päevakeskuse Laste- ja peredeosakonnaga).
Koolis tegutseb õpituba algklassi õpilastele.

Väljakujunenud traditsioonid:

Viljandi Kaare Koolil on tihe koostöö TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga ning Viljandi kutseõppe keskus
Viljandi Kaare Kooli õpilased osalevad aktiivselt Eesti Eriolümpia üritustel.
Igal aastal toimub õpioskuste olümpiaad.

Kaare kooli visioon:

Viljandi Kaare Kool on ühiskonna muutustega kohanev jätkusuutlik hariduslike erivajadustega õpilaste põhikool, mis annab kvaliteetset põhiharidust riikliku õppekava, lihtsustatud riikliku õppekava ja riikliku toimetuleku õppekava alusel

Kaare kooli missioon:

Viljandi Kaare Koolis toimub hariduslike erivajadustega õpilaste mitmekülgne ettevalmistamine iseseisvaks toimetulekuks ja kaasamiseks ühiskonda.

Kaare kooli põhiväärtused:

  1. lapsesõbralikkus – meeldiv ja kaasaegne õpilase huvisid ning võimeid arvestav õpikeskkond;
  2. turvalisus – kooli kodukorra järgimine õpilaste ja töötajate poolt
  3. innovaatilisus – arenemisvõimelisus, loomingulisus  ja kaasaegsus kõigis pedagoogilise töö valdkondades;
  4. avatus – koostöö erinevate huvigruppidega ja meeskonnatööle toetumine;
  5. usaldusväärsus – kooli hea maine loomine ja säilitamine.