Dokumendid

PõhiväärtusedHoiame ja tähtsustame meie kooli põhiväärtusi:

KOOLIRÕÕM meil on head suhted, me oskame neid luua ja hoida. Me innustume igapäevastest tegemistest ja innustame kaaslasi. Me loome positiivseid elamusi ja väärtustame neid. Me peame oma traditsioone oluliseks, hoiame ja väärtustame neid. Me loome ja hoiame nii vaimset kui füüsilist õpikeskkonda, mis toetab õppimist. Iga laps ja iga õpetaja leiab üles selle, milles tema hea on ja mis talle koolirõõmu pakub, me austame igaühe valikuid. Me märkame ja tunnustame ning tunneme sellest rõõmu.

AVATUS – me oleme avatud kaasaegsetele õppimist ja õpetamist käsitlevatele mõtetele, uutele metoodikatele, ideedele, mis aitavad meil endil ja õpikeskkonnal areneda õpilast toetavaks. Meie kooli juhitakse demokraatlike põhimõtete alusel, juhtimisse kaasatakse erinevate sihtgruppide esindajad. Me oleme koostööaltid oma partnerite suhtes ning keskendume lahenduste leidmisele. Soovime hoida ja kasvatada kooli head mainet ning olla usaldusväärsed partnerid.

ARENG – meie jaoks on oluline arendada välja parim kompetents erivajadustega õpilaste õpetamiseks ja kasvatamiseks. Me oleme pidevas õppimis- ja arenguprotsessis, loome ja jagame uusi kogemusi, oskame end analüüsida, kriitikast õppida. Me peame oluliseks iga lapse arengut, näeme igas õpilases arengupotentsiaali ning oskame suunata tema arengusamme.

RAHUMEELSUS – meie jaoks on olulised sõbralikud suhted, abivalmidus ja professionaalne käitumine. Me teeme kokkuleppeid ja kujundame harjumusi, mis aitavad keerukate olukordadega toime tulla. Me teame ja kasutame rahustavaid tegevusi, mille abil hoiame tasakaalus rõõmud ja mured.

EDUELAMUS – me usume iga lapse võimetesse, märkame ja väärtustame väiksemaidki edusamme ja peame oluliseks, et nendega kaasneks positiivne emotsioon ja rahulolu. Me kiidame, tunnustame ja tähistame, et suurendada eneseusku ning -kindlust.

 

 

Osaleme kooli põhitegevust toetavate programmide ja võrgustike tegevuses:

KIVA (kiusamisvastane programm) – oleme kiusamisvaba kool, väärtustame kodanikujulgust ja hoolivust, et kujundada kõigis õpilastes valmisolek võtta vastutus ohvri toetamise eest selle asemel, et kiusamist julgustada. Meie eesmärk on kiusamist ja selle negatiivseid mõjusid vähendada.

LIIKUMA KUTSUV KOOL – tagame õpilaste tervise aktiivsete vahetundide, aktiivsete õppemeetodite ning liikumispauside kaudu.

ALUSTAVAT ÕPETAJAT TOETAV KOOL – eesmärgiga kindlustada õpetajate järelkasv, toetame alustava õpetaja edukat sulandumist õpetajatöösse, toetame kooli tulnud uute pedagoogide sulandumist meeskonda.

EESTI ERIOLÜMPIA – pakume positiivseid emotsioone mõtestatud treeningprotsessis ning võistlustel, tõstame hariduslike erivajadustega sportlaste enesehinnangut ning anname motivatsiooni regulaarseteks treeninguteks, arendame vajalikke sotsiaalseid oskusi.

VEPA – rahvusvaheliselt tunnustatud ja tõenduspõhine ennetustegevus, mis vähendab noorte riskikäitumist ja mõjutab positiivselt laste elukäiku, arendab mängulisel viisil õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaalseid oskusi, loob klassis hooliva ja toetava õpikeskkonna. On lahe mäng, mis toob kooliellu rõõmu ja rahulolu.

Hoiame ja tähtsustame meie kooli põhiväärtusi:

KOOLIRÕÕM meil on head suhted, me oskame neid luua ja hoida. Me innustume igapäevastest tegemistest ja innustame kaaslasi. Me loome positiivseid elamusi ja väärtustame neid. Me peame oma traditsioone oluliseks, hoiame ja väärtustame neid. Me loome ja hoiame nii vaimset kui füüsilist õpikeskkonda, mis toetab õppimist. Iga laps ja iga õpetaja leiab üles selle, milles tema hea on ja mis talle koolirõõmu pakub, me austame igaühe valikuid. Me märkame ja tunnustame ning tunneme sellest rõõmu.

AVATUS – me oleme avatud kaasaegsetele õppimist ja õpetamist käsitlevatele mõtetele, uutele metoodikatele, ideedele, mis aitavad meil endil ja õpikeskkonnal areneda õpilast toetavaks. Meie kooli juhitakse demokraatlike põhimõtete alusel, juhtimisse kaasatakse erinevate sihtgruppide esindajad. Me oleme koostööaltid oma partnerite suhtes ning keskendume lahenduste leidmisele. Soovime hoida ja kasvatada kooli head mainet ning olla usaldusväärsed partnerid.

ARENG – meie jaoks on oluline arendada välja parim kompetents erivajadustega õpilaste õpetamiseks ja kasvatamiseks. Me oleme pidevas õppimis- ja arenguprotsessis, loome ja jagame uusi kogemusi, oskame end analüüsida, kriitikast õppida. Me peame oluliseks iga lapse arengut, näeme igas õpilases arengupotentsiaali ning oskame suunata tema arengusamme.

RAHUMEELSUS – meie jaoks on olulised sõbralikud suhted, abivalmidus ja professionaalne käitumine. Me teeme kokkuleppeid ja kujundame harjumusi, mis aitavad keerukate olukordadega toime tulla. Me teame ja kasutame rahustavaid tegevusi, mille abil hoiame tasakaalus rõõmud ja mured.

EDUELAMUS – me usume iga lapse võimetesse, märkame ja väärtustame väiksemaidki edusamme ja peame oluliseks, et nendega kaasneks positiivne emotsioon ja rahulolu. Me kiidame, tunnustame ja tähistame, et suurendada eneseusku ning -kindlust.

 

 

Osaleme kooli põhitegevust toetavate programmide ja võrgustike tegevuses:

KIVA (kiusamisvastane programm) – oleme kiusamisvaba kool, väärtustame kodanikujulgust ja hoolivust, et kujundada kõigis õpilastes valmisolek võtta vastutus ohvri toetamise eest selle asemel, et kiusamist julgustada. Meie eesmärk on kiusamist ja selle negatiivseid mõjusid vähendada.

LIIKUMA KUTSUV KOOL – tagame õpilaste tervise aktiivsete vahetundide, aktiivsete õppemeetodite ning liikumispauside kaudu.

ALUSTAVAT ÕPETAJAT TOETAV KOOL – eesmärgiga kindlustada õpetajate järelkasv, toetame alustava õpetaja edukat sulandumist õpetajatöösse, toetame kooli tulnud uute pedagoogide sulandumist meeskonda.

EESTI ERIOLÜMPIA – pakume positiivseid emotsioone mõtestatud treeningprotsessis ning võistlustel, tõstame hariduslike erivajadustega sportlaste enesehinnangut ning anname motivatsiooni regulaarseteks treeninguteks, arendame vajalikke sotsiaalseid oskusi.

VEPA – rahvusvaheliselt tunnustatud ja tõenduspõhine ennetustegevus, mis vähendab noorte riskikäitumist ja mõjutab positiivselt laste elukäiku, arendab mängulisel viisil õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaalseid oskusi, loob klassis hooliva ja toetava õpikeskkonna. On lahe mäng, mis toob kooliellu rõõmu ja rahulolu.