KiVa

Viljandi Kaare Koolis rakendatakse alates 2021. a KiVa programmi. 

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. 

Programm: 
• aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima; 
• sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks; 
• on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet; 
• haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad; 
• ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst. 

Selleks: 
• viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt; 
• uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga
• levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel; 
• kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut   

http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele). 

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile! 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda: 
• www.kiusamisvaba.ee 
• https://www.facebook.com/kiusamisvabakool 

KiVa juhtumite lahendamine 

  • Kui on tekkinud kahtlus, et kedagi kiusatakse, siis informeeritakse sellest KiVa tiimi ja täidetakse eeluuringu ankeet. Eeluuringu ankeedid asuvad õpetajate toas, sotsiaalpedagoogi kabinetis ja garderoobitöötaja juures. 
  • KiVa meeskond tutvub eeluuringu ankeediga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mida ei saa käsitleda kiusamisena, edastatakse klassijuhatajale või sotsiaalpedagoogile. 
  • Juhtumid, mida lahendab KiVa tiim, lahendatakse vastavalt KiVa programmis ettenähtud meetodiga. Toimuvad eravestlused ohvriga, kiusajaga, rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, järelvestlus ohvriga, järelvestlus kiusajaga, ohvri soovi arvestades rühmavestlus kiusaja ja ohvriga. 
  • Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped edaspidiseks käitumiseks (kiusamise lõpetamiseks). 
  • Järelvestlusel kontrollitakse varasemalt tehtud:  
  • kokkulepetest kinnipidamist,  
  • kas kiusamine on lõppenud. 
  • Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutatakse astmelisi mõjutusmeetmeid: 

1. aste – individuaalne vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks 
2. aste – vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga 
3. aste – ümarlaud õpilase ja tema vanematega õppejuhi või direktori juures.   Vajadusel kaasatakse  laste heaolu spetsialist.  
4. aste – juhtumi üle andmine politseile 

Järgmine aste rakendatakse kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud või ei ole andnud tulemusi. 

  • Kõik vestlused dokumenteeritakse. 

KiVa tiimi liikmed meie koolis:

Hille Tammsaar

Ande Kaur

Üllike Luts

Mariann Õmblus